Feb 23, 2024
गोष्ट छोटी डोंगराएवढी

संत तुकाराम अभंग ( भाग -४)

Read Later
संत तुकाराम अभंग ( भाग -४)


संत तुकाराम अभंग

पावलें पा‌वलें तुझें आम्हां सर्वदुजा नको भाव होऊं देऊं ॥१॥

अर्थ - हे देवा, जे जे आम्हांला तुझ्याकडून हवे होते ते ते सर्व मिळाले आहे. आता आमच्या मनात दुसरी कोणतीही भावना येऊ देऊ नको. 

माणसाचे मन कधी ही न भरणारं असं आहे. हे परमेश्वरा, आता कोणतीही इच्छा मनामध्ये येऊ देऊ नको.

जेथें तेथें देखे तुझींच पाउलेंत्रिभुवन संचलें विठ्ठला गा ॥ध्रु.॥

अर्थ - हे विठ्ठला , जिथे जिथे मी बघतो तिथे तिथे तुझी च पाऊले दिसतात. तू अख्या विश्वात सामावलेला आहेस. 

असे विश्वात कोणतेही ठिकाण नाही की जिथे तुझे अस्तित्व नाही. तू  पावलोपावली आम्हां दिसतो.

भेदाभेदमतें भ्रमाचे संवादआम्हां नको वाद त्यांशीं देऊं ॥२॥

अर्थ - हे देवा, भेद व अभेद सर्व मनाचे खेळ आहेत. असं काही नसतं. आम्हांला त्यामध्ये पाडू नको.

तुझ्या दारात कोणताही भेद - अभेद नाही , हे सर्व मानवाने निर्माण केलेलं आहे .

तुका म्हणे अणु तुजविण नाहींनभाहूनि पाहीं वाढ आहे ॥३॥

अर्थ - तुकाराम महाराज म्हणतात, अणुमध्ये म्हणजे एकदम सुक्ष्मातील सुक्ष्म कणामध्ये सुद्धा तू आहेस. तसं पाहिलं तर तू आभाळापेक्षा ही मोठा आहेस.

तुझे अस्तित्व ह्या चराचरामध्ये आहे.

समाप्त


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

Jyotsna Gaikwad

Electronic Engineer

Hobby to write articles

//