Sep 26, 2020
कविता

सखी

Read Later
सखी

साज साज साज तुझा
नित्य नवा ढंग तुझा
नभातल्या चंद्रालाही
वाटे हवा संग तुझा

छंद छंद छंद तुझा
लागे मज नाद तुझा
हास्यातून पेरीतेस
मोत्यांचा चांदणचुरा

ताल ताल ताल तुझा
थिरकता बाज तुझा
रासलीला खेळायाला
अधीर गोविंद तुझा

गोल गोल गोल तुझी
नाभी मदमस्त जशी
कमनीय बांधा तुझा
वळणाची सिंहकटी

स्पर्श स्पर्श स्पर्श तुझा
मोरपिसी तरलसा
डोहातूनी उमटला
अलवार तरंग सा

मोह मोह मोह तुझा
आवरेना सखे मला
पावसात भिजताना
नादावतेस तू मला

----सौ.गीता गजानन गरुड.