Jan 22, 2021
कविता

राधामोहन

Read Later
राधामोहन

या मनीची आस तू
या जीवाचा ध्यास तू
माझा हरएक श्वास तू
चराचराचा नि:श्वास तू

माझ्या बासरीची धुन तू
रोमरोमातील चैतन्य तू
निखळ प्रीतीची साक्ष तू
ह्रदयातील तसबीर तू

मला छळणारा आभास तू
हवाहवासा सहवास तू
जगताचा पालनहार तू
माझ्यासाठी प्रियसखा तू

माझ्या निळाईची शान तू
अंतरंगातील जाणीव तू
हळव्या प्रेमाची फुंकर तू
अद्वैताचे मुर्तरुप तू

-------सौ.गीता गजानन गरुड.