संसारातील काटकसर

पैशा अभावी सोसलेले प्रसंग आणि प्रसंगातून आलेले बळ