Jan 27, 2022
प्रेम

नंदिनी...श्वास माझा 8

Read Later
नंदिनी...श्वास माझा 8

भाग ८ 

पडल्याच्या आवाजाने सुजी , रोहन, राहुल , शरू ने मागे वळून बघितले ....तर टिना खाली चिखलात दोन्ही हात टेकाऊन बसल्यासारखी पडली होती.....,तिच्या गालांना, कपाळाला, पायाला हाताला कपड्यांना चिखल लागला होता.......तिचा तो अवतार बघून सगळ्यांना हसायला आले , सगळे जोराने हसायला लागले ......नंदू मीना पण हसत होत्या.....

जाशील माझ्या वाट्याला......उगाचच नको तो मॉडर्न पणा दाखवते....नंदू मनातच बोलत होती

सगळ्यांना हसतांना बघून टिना खूप राग येत होता....
it's not funny ....., टिना थोडी ओरडल्यासारखी बोलली...

तिला तस रागात बघून तसे सगळे शांत झाले ..... मी एक मेकांकडे कडे बघून गालात हसू दाबत  होते....नी परत जोर्यानी हसायला लागले.....

you shut up guys........ आता मला उठायला मदत करणार आहात की हसतच राहणार आहात... टिना चिडतच बोलली..

शरूने त्याचा हाथ पुढे केला तुला उठायला मदत करायला... टिना ने त्याचा हाथ पकडला नी स्वतःचा तोल सांभाळत उभी राहिली....

ते हिल्स काढ आधी नाही तर परत पडायची....इथे कोणी असे घालतात काय ग , तुम्हा मुलींचं पण ना काही कळत नाही सतत डोक्यात किती नी कशी फॅशन करतात येईल ना तेच असते ...रोहन हसत बोलला

बस पुरे झालं आता......शरू

तिला उठायला मदत केल्यामुळे त्याचा पण हाथ खराब झाला होता.... टीना तर सगळाच खराब झालं होत

शरू ला टिना ची मदत करतांना बघून नंदू ला राग येत होता ...तर टिना ला खूप छान वाटत होत

शरू ने तिथे जवळच पडलेला पाण्याचा पाइप उचलला नी स्वतःचे  हाथ धुतले......

माझं काय ...?.... टिना

शरू चा डोक्यात कल्पना आली नि त्याने पाइप ने टिना वर पाणी उडवायला सुरुवात केली....आधी ती बावरली पण ना तर तिला पण मजा वाटत होती....तिने तिचे हातपाय सगळं धून घेतले... शरू बकिंच्याचा पण अंगावर पाणी उडवायला लागला पण बाकीचे सगळे दूर पळाले......राहुल जीप मधून बॅग आणायला गेला होता, बीच वर जायचं म्हणून सगळ्यांनी एक्स्ट्रा कपडे आणले होते .... टिना पूर्ण ओली झाली होती... सगळे कपडे अंगाला चीपकले होते...शरू च अस पाणी उडवणं ती एन्जॉय करत होती....

दूर उभी राहून तिला नंदू हे सगळं बघत होती, आता तिला स्वतःचाच राग येत होता.... तिच्याच मुळे हे झालं होत ....

शरू च लक्ष नंदू कडे गेले...तिच्या डोळ्यात त्याला राग जाणवला .......

जेलस ....,..शरू मनातच हसला नी त्याने पाण्याचा पाइप खाली टाकला नी पाणी बंद करून नंदू जवळ गेला तिच्या समोर जाऊन उभा राहिला.....नांदीच काही लक्ष नव्हते.......नंदू एकटक टिना कडे बघत होती.....

मीना नी शरू तिला तस बघून गालात हसत होते ....

शरुंने नंदू चा डोळ्यासमोर चुटकी वाजवली ... नंदू च लक्ष धरू कडे गेले, ते दोघे हसत होते तिला....

काय......?..डोळे मोठे करत शरू कडे बघत होती

काय...? भुवया उडवत  नंदू कडे बघत बोलला...

काय......काय...? नंदू
भारी मजा येत होती ना तुला आता....इथे काय करतोय जा ना तिकडे .....तुला तर आठवण पण नाही मी पण आहे सोबत ते.........नंदू चिडत बोलली

अल्ले बापले..... कित्ती लाग या छोट्याश्या नाकावर...... खुप्पच क्युट दिसते बाबा कोणीतरी रागा मध्ये पण .......तीच नाक ओढत तिला चिडवत शरू बोलला....

असं काय...थांब सांगतेय तुला , नाक चोळत नंदू त्याला मारायला लागली ....नी त्यांची मारामारी पळापळी सुरू झाली....

राहुल बाग घेऊन आला होता...सगळे शेतात असलेल्या घरात गेले.....तिथे ४-५ बायका होत्या, शेतात काम करणाऱ्या होत्या त्या, त्यांची ३-४ लहान मुलं तिथे खेळत होते ...माणसं बाहेर शेतात काम करत होते...

रमिला काकी हिला बाथरूम दाखवा ..... टिना कडे इशारा करत शरू तिथल्या एका बाई ला म्हणाला...

हो जी छोटे मालक...म्हणत ती टिना ला घेऊन आतमध्ये गेली... टीना कपडे चेंज करून बाहेर आली...

बसा पोरांनो म्हणत रखमा नी खाली चटई टाकली... तस तिथे लाकडी सोफा नी दिवाण होता...कोणी वर बसले कोणी चटई वर बसले....

रमिला सगळ्यांसाठी पाणी घेऊन आली.....चहा टाकते बसा तुम्ही निवांत इथे....रमिला

दोघी आता गेल्या ...

नंदू खाली चटई वर बसली होती...भिंती ला टेकून लपाय लांब करून पायावर पाय घेऊन...

टिना सोफ्यावर बसली होती , तिच्या बाजूला मीना बसली

दिवाण वर रोहन राहुल सुजी बसले होते

टिना ने तिच्या बाजूची जागा रिकामी केली थोडा साईड ला सरकली तिला वाटलं शरू तिथे बसेल पण शरू नंदूच्या शेजारी जाऊन चटई वर तिला खेटूनच  बसला...... नंदू रागात होतीच ती बाजूला सरकली...तो परत तिच्या शेजारी सरकला....त्यांचा हा खेळ सगळे बघत होते ...नंदू h सगळ्या कडे लक्ष गेले तसे तिने शरू कडे डोळे मोठे करून बघितले...
सगळे हसायला लागले....
हा काय खेळ चालला तुमचा....रोहन हसत

काही नाही, लहानपणीचा खेळ आठवला...शरू नंदुकडे एक डोळा मारत बोलला....

रखमा सगळ्यांसाठी चहा घेऊन आली...सगळ्या नी गरम गरम चहा चा मस्त आस्वाद घेतला...लहान मुलं टिना नी सुजिकडेच जास्ती बघत होते... त्या त्यांना वेग्याच भासत असाव्यात ...त्यांचा dressup बघून....

काकी आज दुपारी आम्ही इथेच जेवणार आहोत .... साधाच आपला मस्त चुलीवरच्या बेत होऊन जाऊ द्या..... तोपर्यंत आम्ही येतो फिरून, मी यांना आपला शेत वैगरे दाखऊन येतो.....

हो  जी छोटे मालक....रमिला

सगळे शेत बघायला निघाले.....
मला नाही यायचं, मी बघितले आहे सगळं......नंदू
नंदू ला टिना सोबत असताना जायला जीवावर आलं होतं...

अगं अशी काय करते चल ना .....सगळ्या सोबत मजा येईल ......शरू

नको मला बोर होईल...मी इथेच थांबते....तसे पण ऐवध फिरायच म्हणजे पाय दुखतात माझे....नंदू वेळ मारून नेत बोलली

बरं ठीक आहे ..... इथेच रहा पण, बाहेर जाऊ नको कुठे एकटीने ....शरू

अरे हो...जा तुम्ही...इथेच आहे मी....नंदू

मी पण थांबते ...मीना

ये जा ग तू ...उगाच नौटंकी नको करू...नंदू

काकी नंदू इथेच आहे लक्ष ठेवाल ...शरू बोलला

ये मी काय लहान आहे काय......नंदू

नाही लहान नाही, पण मोठी तरी कुठे झालीयेस ...शरू तिची मस्करी करत बोलला नी बाहेर पळाला...

सगळे हसायला लागले

नंदू वाकड तोंड करत तिथेच बसली...

सगळे बाहेर निघून गेले....शरू त्यांना सगळ दाखवत होता...तिथे लोक काम करत होती... रोहन टिना सुजी राहुल ला त्यांचं कौतुक वाटतं होत...मीना पण त्यांच्या सोबत जात, रोहन मीना सोबत बराच बोलत होता.....जवळपास २-३ तास ते तिकडे फिरत होते .....मीना नी शरू त्यांना झाडावर चढून आंबे तोडून दिले....मीना ला तस चढलेलं पाहून सगळ्यांना तीच खूप कौतुक वाटलं...

मानव लागते बाबा इकडच्या मुलींना...काय कडक असतात...कशाला म्हणून घाबरत नाही...नाही तर आपल्या कडील मुली फॅशन मध्येच वाया गेल्या आहेत .... रोहन टिना कडे बघत बाकीच्यांना डोळा मारत बोलला....

हो का..... तुम्हाला खुप्पच पुळका येतो आहे ना ....तुला या मीना चा नी या राज ला त्या नंदिनीचा...... किती बदमाश आहे ती किती खुरपत करत असते... आजही तिच्या मुळे मी पडले... पण तुम्हाला तिचाच कौतुक भारी....

तिच्यामुळे...?.. शरू

नाही रे असा काही नाही.... या टीना ला च तिला हाय हिल्स घालून दाखवायचे होते...ती तर बोलली पण होती...इकडे रस्त्यावर जमत नाही म्हणून.....सुजी हसत म्हणाली

whatever...... तीना वाकड तोंड करत बोलली

अशीच एकमेकांची थट्टा मस्करी करत ते लोक शेतीचा आनंद घेत होते....

इकडे नंदू सोफ्यावर बसून बोर झाली होती.... सकाळी लवकर उठल्यामुळे नी रात्री पण झोप नीट न झाल्यामुळे ती बसल्या बसल्या झोपी गेली ...... जवळपास एक दिड तासानी तिला जाग आली...

अरे यार अजूनही हे लोकं परतले नाहीत ... आळस देत नंदू उठली.... चला फ्रेश वाटतेय आता .....आता काय करावं विचार करत नंदू किचन कडे गेली... रखमा नी रमिला चुलीवर स्वयंपाक करत होत्या..

मला पण मदत करायची काकी तुम्हाला....नंदू

झालाच बघा ताई सगळच करून.....या भाकऱ्याच तेवढया राहिल्या...त्या करतो आम्ही , तुम्ही बघा बाहेर फिरा तोपर्यंत...रमिला

अरे वाह भाकरी....मला पण करायची.....नंदू उत्साहात बोलली

नको ताई इकडे चुलीजवळ लय गरम व्हायचं बघा  तुम्हांस नी.... रमिला.

नाही हो काकी , काही नाही व्हायचं गरम, इकडे किती थंड आहे बघा...म्हणत ती आतमध्ये रमिला जवळ पाट घेऊन बसली नी त्या कश्या भाकऱ्या फिरवत होत्या ते बघत होती...

काकी काकी मी पण करते ... मला पण द्या थोड...नंदू चुलीजवळ सरकत बसली.

काकिंनी तिला पीठ दिला....नंदू त्यांना बघून भाकरी करायचा प्रयत्न करत होती...पण ती प्रत्येक वेळ तुटायची..

काय शी बाप्पा किती कठीण आहे हे ....आजी म्हणत असते शिक म्हणून...,..आपणच कधी लक्ष दिले नाही, आज तर आता शिकायचंय....नंदू मनातच

ताई तुम्ही हा पाट घ्या, यावर थापा... रमिला तिला पाटावर कसं करायचं ते दाखवत बोलली ...

नंदू पण मन लाऊन ते करून बघत होती..

इकडे सगळे फिरून हाथ पाय धून आत आले .....

हुश..... बरं वाटतेय बाबा आता इथे बसल्यावर ..
खूप दमलो फिरून.... सुजी

ह्म्म्म..

रमिला ने सगळ्यांना माठातल गार पाणी आणून दिले .

काकी नंदू कुठेय , दिसत नाहीये ...इकडेतिकडे बघत त्याने रमिला ला विचारले...

ताईसाहेब होय....हे बघा इकडे ...स्वयंपाकघर कडे हाथ दाखवत रमिला बोलली.

शरू लगेच तिकडे गेला....नी तिला बघण्यात हराऊन गेला

नंदू चुली जवळ भाकरी थापत बसली होती... .चुलीजवळ बसल्यामुळे तिचा चेहरा लाल झाला होता, तिच्या काही चुकार बटा वारंवार तिच्या गालावर यायच्या , त्या कोपर्याजवल हाताने मागे करायचा प्रयत्न करत होती, चेहऱ्याला पीठ लागलं होते.....ती भाकरी करण्यात खूप मग्न झाली होती, तिला हे कोणी आलेलं पण कळलं नव्हते..

तिथे रखमा बसली होती.... काकी तुम्ही वाढायला घ्या ...शरू

तशी रखमा तिथून उठून बाहेर गेली..त्या दोघी ताट पाट मांडत होत्या, मीना पण त्यांना मदत करत होती

शरू नंदू जवळ येऊन बसला...तीच ते रूप त्याला भोवळ घालत होत...तो तिची हालचाल टिपत बसला होता... तेवढयात परत तिचे केस पुढे आलेत... तिचा परत तोच केस मागे कर्यानाचा प्रयत्न सुरू होता....शरू लनाता मोह आवरला नाही त्याने हळूच त्याच्या हाताने तिचे केस कानामागे केले.....त्याच्या स्पर्शाने नंदू भानावर आली...डोळे वर करून बघते तर शरू पुढे खूप प्रेमाने तिला बघत होती..त्याच्या चेहऱ्यावर हलकीशी smile होती.....त्याला तास तिच्या कडे बघतांना बघून नंदू ला लाजयाला झालं...

अग बाई , चीमनिबाई भाकरी करताय तर......तो हसत बोलला.......काय ग तू भाकरीचा आकार विसरलीस काय ग.....कोण खा अर ही...शरू मस्करी करत बोलला.

तू.....तू खाणार आहेस ..,नंदू

मी....? ... दात तुटायचे माझे भाकरी हातात घेत तिची तो गम्मत करत बोलला

ये चुपचाप खायचं हा...एकतर तुझ्यासाठी बनवली त्यात माझा बोट पण भाजल..,नी तू नाटक करतोय....नंदू

काय.....काय गरज होती तुला हे सगळं करायची ...तिचा हाथ हातात घेत बोलला नी कुठे भाजल आहे ते बघत होता ...... चल उठ आता इथून, काकी बघतील सगळं.. म्हणत तिला हाताला पकडून उठाऊन बाहेर घेऊन आला...

अरे ठीक आहे , थोडासाच भाजल होत ... आता ठीक झालंय ती हाथ सोडवत बोलली...

बसा पोरांनो... झालंय मांडून...रमिला
मीना नी नंदू पाणी वैगरे घ्यायला मदत करत होत्या ..सुजी टिना बसल्या होत्या त्यांना हे काही जमत नव्हते

जेवायला सगळे पाटावर जाऊन बसले, नंदूला शरू जवळ बसायचे होते पण आता सुद्धा टिना हुशारीने शरू जवळ जाऊन बसली.
नंदूला ते बघून टीना चा राग आला.... ती रागात शरूच्या पुढल्या पाठावर जाऊन बसली...

रमिला आणि रखमा i सगळ्यांना वाढायला घेतले..

वाह काकी खूप छान बेत दिसतोय.... राहुल टाटांकडे बघत बोलला ..

वांग्याचे भरीत मिरचीचा ठेचा भाकरी आंब्याचा रस असा मस्त बेत केला होता सोबतीला थंड दह्याचे ताक सुद्धा होते...
सगळे फिरून खूप दमले होते सगळे जेवणावर तुटून पडले ....

हे राज बघ नाही किती awesome झाले म्हणत टिना ने नंदू कडे मुद्दाम बघत  एक भाकरीचा तुकडा तोंडात घातला..

त्या दोघांना असा बसून नंदूला जोराचा ठसका लागला... नी तिच्या डोळ्यात पाणी आले

नंदू च्या आवाजाने शरू लगेच त्याच्या पाठावरुन उठला मी पाण्याचा ग्लास घेऊन नंदू जवळ गेला , एक हात तिच्या पाठीवरून फिरवत एका हाताने त्ती तिला ग्लास ने पाणी पाजत होता......

राजा हळू खायचं रे ,.... काळजीने शरू तिच्या जवळ बसत बोलला

नक्कीच नंदूने हे मुद्दामून केली असेल टीना मनातच रागाने बोलली...

सगळे पोटभर मस्त जेवले होते आता बसल्याबसल्या सगळे थकल्यामुळे जागेवरच पेंगायला लागले

टीना आणि सुजी दिवान आणि सोप्यावर आडव्या झाल्या
मीना खुर्चीवर बसून पेंगत होती
रोहन राहुल आणि शरू चटईवर च  आडवे झालेत

सगळे पडल्या पडल्या गाढ झोपी गेले..

नंदूला मात्र झोप येत नव्हती तिने आत्ताच एक दीड तास झोप काढली होती.,

नंदू थोडावेळ तिथेच त्यांचे सगळ्यांचे निरीक्षण करत बसली होती, तिचं लक्ष बाहेर खेळणाऱ्या लहान मुलान कडे गेलं, तिला पण त्यांच्यासोबत खेळण्याचं मन झालं आणि ती उठून बाहेर गेली ... त्यांच्यासोबत पळापळी लपाचुपी अशी खेळ सुरू होते...

नंदूच्या पैंजण आणि बांगड्यांच्या छानछान आवाजाने शरू ला जाग आली ..... त्याने पुढे बघितलं त्याचा लक्ष नंदू कडे गेलं, नंदू मुलांसोबत खेळण्यात मग्न होती, ते सगळे कोंबड्यांच्या पिल्लांच्या मागे पळत होते,.... शेरु तिथे पडल्यापडल्याच नंदूचे कडे बघत होता..... तिला कसं खेळताना बघून त्याला फार छान वाटत होते...... मुलांसोबत त्यांच्या एवढी बनवून ती खेळत होती .... तिच्या पेन्शन आणि बांगड्यांचा छान छान आवाज सुंदर म्यूजिक बनून त्याच्या कानात घुमत होतं... तो ते सगळ एन्जॉय करत होता.... इकडे सगळे अजूनही झोपले होते ... तो एकटा एकटक नंदू कडे बघत बसला होता.....

त्याला पण आता तिच्यासोबत खेळण्याचा मोह झाला, सर्व उठून मुलांमध्ये खेळायला गेला... सगळे मिळून मास्तर पकडापकडी खेळायला लागले.

आता उन उतरत आलं होतं जवळपास पाच वाजत आले होते, शरू ने  सगळ्यांना आवाज दिला, सगळे आळस झटकत उठले आणि फ्रेश व्हायला गेले. रमिला काकी मी सगळ्यांसाठी थंडगार सरबत बनवून आणलं.

बीच वर जाण्यासाठी सगळे रेडी झाले, काकींना आणि मुलांना बाय करून सगळे गाडी मध्ये जाऊन बसले... बीड शेतापासून जवळ होते , अर्धा तासात ते बीच वर पोहोचले... आता ऊन कमी झाल्यामुळे तिथे खेळण्यात त्यांना मजा येत होती. उन्हाळा असल्यामुळे फार काही लोक नव्हती तिथे.

शरू रोहन राहुल सुजी पाण्यामध्ये जाऊन हॉलीबॉल खेळत होते , नंदू आणि मीना त्यांना पाण्याजवळ उभा राहून बघत होत्या..... सगळ्यांची खूप धमाल सुरू होती, खेळताना टिना शत्रूच्या फार जवळजवळ करत होती.... तिला तसे शरयूच्या जवळ जवळ जाताना बघून नांदू ला फार राग येत होता.....

बॉल नंदू उभी होती तिथे आला.... टीना बोल घ्यायला नंदू जवळ आली, सकाळी नंदू मुळे पडल्याचं तिला आठवलं, तिला आता एक आयडिया सुचली, तिने बॉल घेता-घेता हळूच नंदूला धक्का मारला, नंदू बेसावध होती आणि त्यामुळे ती पाण्यात धपकन पडली,.... नंदूला पडलेल्या बघून मिनात तिच्याजवळ आली आणि तिला उठायला मदत करू लागली,,... नंदूला पडलेला बघून शत्रूचा पण लक्ष तिच्याकडे गेलं.... तो पण लगेच खेळ सोडून तिच्याकडे धावत आला , तिला हात धरून त्याने पाण्यातून उठवले...

तु ठीक आहेस नंदू लागलं तर नाही ना कुठे....शरू काळजीने बोलला...

हा मी ठीक आहे... मनात नंदू उभं राहण्याचा प्रयत्न करत होती...तिला माहिती होतं टिना ने  तिला जाणून-बुजून धक्का दिला आहे पण तिने तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं..,..

नंदू पाण्यात पडल्यामुळे तिचे कपडे भिजले होते केससुद्धा भिजले.... मीनाने जाऊन बॅग मधून टॉवेल घेऊन आली...

चल तिथे झाडाजवळ कठड्यावर बसून...... नंदू चा हात पकडत तिला तिकडे घेऊन जात शरू बोलला... पण नंदूला चालता येईना ती लंगडत लंगडत चालत होती,.

का गं अशी काय चालते पायला लागलं का.... म्हणत शरू तीचा पाय बघायला लागला.... तिच्या पायाजवळ थोडं खरचटलं होतं..... तिला चालायला त्रास होताना बघून शरूने तिला त्याच्या दोन्ही हातावर उचलून घेतलं , नी झाडाच्या कठाळ्या जवळ येऊन बसवल....

तू ठीक आहे ना रे राजा, कसं ग तुझं लक्ष नसते..... सांभाळून खेळायचं ना थोडं,... म्हणत शरू तीचा पाय बघत होता....

ह्म्म..देईन लक्ष आता नको काळजी करूस... नंदू शरूच्या डोळ्यात बघत बोलली.

टिनाला ते बघून तिच्या तळ्पायातली आग मस्तकात गेली.... ती रागाने नंदू कडे बघत होती.

मीनाने टॉवेलने  नंदू चे अंग पुसून देत होती.....
केस पण पुस नीट नाहीतर सर्दी व्हायची..... शरू मीनाला म्हणाला...

मीनाने तिची वेणी खोली आणि केस मोकळे केले डोकं पुसायला घेतलं..... ती हळूहळू पुसत आहे बघून शरू मीना कडून टॉवेल घेऊन स्वतः नंदू चे डोकं पुसायला घेतलं....

शरूला तिचं डोकं पुसत असताना बघून , तीना तिथे धावत आले, चल न यार झालं असेल ना आता पासून, बाकीचे करेल ती तिचं चला आपण खेळूया परत.. असं म्हणत टिना शरूला ओढत घेऊन जाऊ लागली....

तुम्ही जा मी ठीक आहे मी करते आता... नंदू सगळ्यांना बोलली....
अग पण तुला लागलय ना तुला असे एकटीला येथे बसून कसा जाऊ...... शरू काळजीने बोलला

नाही मी ठीक आहे तुम्ही खेळा मी बसते तुमचा खेळ बघते... नंदू सगळ्यांना बोलली

तसे सगळे खेळायला निघून गेले
ते सगळे आता ग्राउंड वरच रेती वर बोल खेळत होते...

शरुला असं खेळताना बघून नंदूला फार छान वाटत होते ,ती त्याला  एकटक बघत होती......
टिनाचे लक्ष नंदू कडे गेलं, तिचं असं शरूकडे बघण तिला आवडलं नव्हतं...... पाणी प्यायचं कारण सांगून ती नंदू जवळ आली....

दुरून मीना हे सगळं बघत होती.... त्यांच्यात नक्कीच काहीतरी बोलणं सुरू आहे तिला जाणवत होतं , नक्कीच काही तरी वेगळं आहे......... ती खेळ सोडून नंदू जवळ पळतच गेली...
*******

क्रमशः

 

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Megha Amol

उडणाऱ्या पक्षासारखं बेधुंद होता यावं...!! आणि हे जगणं सुंदर व्हावं...!!!❤️