Oct 24, 2021
प्रेम

नंदिनी..श्वास माझा 10

Read Later
नंदिनी..श्वास माझा 10

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

 

भाग 10


 

काय पोरांनो कसं वाटलं आपलं शेत आवडलं की नाही..... शरू चे मामा सगळ्यांसोबत गप्पा मारत होते

कोणीच बोलायच्या मूडमध्ये नव्हतं..

हो मामा खूप छान आहे ......रोहनणे वेळ मारून नेली....

काय रे पोरांनो असे का शांत शांत बसले आहात..... मामी

ते दिवसभर फिरून फिरून थकलो ना म्हणून .......राहुल

जेवण करायची इच्छा नसून सुद्धा शरू सगळ्यांसोबत जेवण केले.... आणि शरू आणि शरूचे मित्र वरती निघून आले.....
 

शरू त्याच्या रूममध्ये येऊन खिडकीजवळ जाऊन उभा राहिला आणि बाहेर नंदूच्या रूम कडे बघत होता.....

नंदूचे रूमचा लाईट बंद दिसतोय झोपली बहुतेक .......शरु मनातच बोलत होता....

खिडकीतच उभा राहून तो कसल्यातरी विचारात हरवला होता आज दिवसभर जे घडलं ते त्याच्या नजरेसमोरून जात होतं.... ते आठवून त्याच्या डोळ्यात पाणी साचत होतं.... आणि एक अश्रू नकळत त्याच्या गालावर ओघळला.....

रोहन, राहुल , टीना ,सुजी ,,हेसुद्धा त्याच्यापाठोपाठ रूममध्ये आले....

नको इतका विचार करून ठीक होईल सगळं..... उद्या सकाळपर्यंत ती विसरून जाईल सगळं.........रोहन शरूच्या पाठीवर ठेवत बोलला..

शरूला माहित होतं आता नंदू ही गोष्ट खूप दिवस विसरू शकणार नव्हती.., तिच्या हृदयावर खूप मोठा घाव झाला होता.......शरू एकटक नंदू च्या रूम कडे बघत उभा होता...

इतकं काहीही झालेलं नाहीये ....... उगाच तुम्ही लोकं तिचा इतका टेन्शन घेऊन राहिलेत......... उद्या ती सगळं विसरून परत तिच्यामुळे रूपावर येईल .......... परत सगळ्यांना ती त्रास देणे सुरू करेल.............टीना शरू जवळ येत बोलली

शरूला टिनाचा बोलना एकूण आता राग येत होता....

ओ रियली.............तिचं बोलणं ऐकून शरू ताडकन तिच्याकडे वळला त्याच्या डोळ्यांमध्ये आता खूप राग दिसत होता, तो एकटक रागाने टिनाकडे बघत होता..

हे बघ तू शांत हो....... मला माहिती आहे मी थोडी जास्तच बोलले तिला, पण तिला तिची जागा दाखवणं सुद्धा गरजेचं होतं......... ती तुला फसवत होती ,सतत तुझ्या अवतीभवती करत होती, मला चांगलंच कळतं अशा मुली ,चांगल्या मुलांकडून कसं काढून घ्यायचं हे या मुलींना चांगलंच कळतं.......  टिना

टीना जस्ट शट अप...... तिच्याबद्दल आता एक शब्द मी ऐकून घेणार नाही...... तू माझी के गेस्ट, माझी फ्रेंड आहे म्हणून मी मगाशी पण चुप राहिलो , पण आता नाही...... बिलकुल चूप बसायचं .,...... शरु रागात थोडा ओरडतच बोलला,.....

वाह आता तू मला बोल, सुरुवात तिनेच केली तिलाच भांडायला आवडत होतं, तीच वाद घालत होती...... असं काय बघितलं रे तिच्यामध्ये जो तुला तिचा इतका पुळका येतोय..... मान्य आहे ती तुझी लहानपणापासूनची मैत्रीण आहे...... मैत्रीण म्हणून भरपूर करतोस तू तिच्यासाठी,.... पण जरा आपल्या लेव्हलचे मित्र शोधावेत..... हे काय गवार गावठी तुझ्या स्टॅंडर्ड ला पण शोभत नाही..... तू इतका हुशार ऑल राऊंडर कॉलेजमध्ये सगळ्या मुली तुझ्या मागे मागे असायचा..... आणि ही कुठे गावंढळ मुलगी...तुला कुठेच मॅच होत नाही...........टिना

टिना आता खूप झालं ,चूप बसायचं, नाही तर माझ्यासारखा आता वाईट कोणी नाही , ऐकतोय म्हणून तिच्याबद्दल काहीही बोलायची अनुमती मी तुला दिलेली नाही.........शरू

टिना जा आता झोप, थकली असशील तू........ रोहन तिला तिथून घालवण्यासाठी बोलला....

काय दिसलं तुला तिच्यामध्ये जे तुला माझ्या सारख्या मुली मध्ये सुद्धा दिसल नाही......... किती नाटक करते ते इतका काही त्रास नाही झाला..... कोण आहे ती तुझी जे तू तिला इतका इम्पॉर्टन्स देतो आहे.... टिना

शी इस माय लाईफ, आय लव्ह हर....... नंदिनी.......श्वास आहे ती माझा.... मी माझं आयुष्य तिच्याशिवाय इमॅजीन सुद्धा करू शकत नाही......आतापासून नाही तर मी लहानपणापासून तिच्यावर प्रेम करतो, फक्त आता ते प्रेम मला कळायला लागले तेव्हा मी त्याला फक्त मैत्री समजत होतो...... तिला झालेल्या त्रास मला बघवत नाही ,सहन सुद्धा होत नाही..... तिला काही झालं तर मी  जगू शकणार नाही........ तिला थोडा जरी दुःख झालं तर मला दम घुटायला होतं........ लहानपणापासून जी गोष्ट ती विसरण्याचा प्रयत्न करते आहे तीच गोष्ट आज तू तिला आठवण करून दिलीस,..... तिचे आई-बाबा एक्सीडेंट मध्ये गेले...... तेव्हा ती मात्र वाचले......लहानपणापासून तिच्या आई-बाबांच्या प्रेमासाठी व्याकूळ होतांना मी तिला बघितलं आहे........ आज तुझे बोललीस ते तू बरोबर नाही केलस......मान्य आहे तिने मस्करी केली....तूच म्हणते ना ती लहान आहे , समजत नाही तू तर मोठी होतीस ना ..ते पा. १-२ नाही ४ वर्षांनी मोठी होतीस, तुला नाही कळलं...आपण काय बोलायला हवं काय नको........ शरू रागात बोलत होता पण त्याच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं... त्याचा गळा दाटून आला होता ,आवाज कापरा झाला होता.

टीना आणि सुजी आवासून त्याच्याकडे बघत होत्या...

रोहन आणि राहुल ला याची थोडी कल्पना होती म्हणून ते चूप राहुन त्यांचे बोलणे ऐकत होते......

आय थिंक तुला आता तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे भेटली असतील....... मला आता जास्त काही बोलायचं नाहीये,  तुम्ही जाऊन झोपा ..... शरू

रोहनने सुजीला इशारा केला तसं  सुजी टिनाला घेऊन त्यांच्या रुममध्ये निघुन गेले...

चल झोपली ती तू पण झोप आता ठीक होईल सगळं .......रोहन शरूला बोलला तसे सगळे आपापल्या बेडवर जाऊन आडवे झाले....

शरूला मात्र झोप येत नव्हती ,सतत नंदूचा विचार त्याच्या डोक्यात सुरु होता ,कधीतरी पहाटे पहाटे त्याला झोप लागली.

सकाळी शरू लवकरच उठला सगळं आटोपून तो नंदूच्या घरी गेला.... खाली त्याला कोणीच दिसलं नाही म्हणून तो वर  नंदू च्या रूम मध्ये गेला....

आजी नंदू च्या डोक्यावर ओल्या पट्ट्या ठेवत त्यांना त्याला दिसली.......

काय झालं आजी ..... म्हणत तो पळतच नंदू जवळ येऊन तिच्या कपाळावर हात ठेवून बघू लागला....

बापरे आजी हिला तर ताप आहे..... शरू

हो बाळा पहाटे-पहाटे ताप चढला तिला..... सकाळी उठून खाली येत होते तिचा कणहयाचा आवाज झाला म्हणून हात लावून बघते तर तिला खूप ताप चढला होता...... काही खायला देऊन औषध देते तिला म्हणजे मग बरं वाटेल आहे... आजी

फारच लावून घेतलं दिसते मनाला तिचं बोलणं पोरीनी.... आजी

हो..... शरू

आजी आबासाहेब नाही दिसत घरी नाहीत का.. शरू

हो रे बाळा कालच ते तालुक्याच्या गावी गेले ,काही आश्रमाचं काम होतं ते दोन-तीन दिवस तिथेच थांबणार आहेत.. आजी

बर ठीक आहे ,तु काहीतरी खायचं घेऊन ये, तिला खाऊ घालून औषध दिलं म्हणजे उत्तरे लवकर, शरू

अरे पण हि ईथ एकटी..... आजी

नको काळजी करूस ,मी ठेवतो तिच्या डोक्यावर पट्ट्या, मी आहे ईथे तू जा.... शरू

शरू नंदू जवळ जाऊन बसला आणि तिच्या डोक्यावर थंड पाण्याच्या पट्ट्या ठेवत होता, त्याला बघून आजी नंदू साठी नाश्ता बनवायला खाली निघून गेली.

नंदू निपचीत पडली होती तिचा चेहरा सुद्धा नुसतेच दिसत होता, तिच्याकडे बघून शरूला खूप वाईट वाटत होते...

माझ्यामुळे झालं हे ,मी तिला सोबत यायला हट्ट केला नसता तर हे सगळं झालं नसतं , शरू मनातच बोलला

सॉरी रे पिल्ल्या , माझ्यामुळे झालं हे..... खूप मन दुखलं ना तुझं......... नको रे राजा इतका विचार करु............. तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत मनातच बोलत होता... आता तो थोडा भाऊक झाला होता.......

त्याने तिचा हात आपल्या हातात घेऊन ओठान जवळ नेला आणि तिच्या नाजूक हातावर एक किस केला.... त्याच्या डोळ्यातला एक थेंब तिच्या हातावर पडला तशी ती जागी झाली....

तू कधी आलास...... नंदू

हा....आत्ताच थोड्या वेळ झाला.... श

तुझे फ्रेंड्स.......? नंदू

ह्म्म....झोपले आहेत ते..... शरू

तू का उठला इतक्या लवकर ,थोडा आराम करायचा असतास ना...... सकाळी सकाळी आला इकडे .....नंदू

जाग आली लवकर......... मग काय करू लोळत पडून आलो इकडे..... शरू

जाग आली लवकर, की झोपच आली नाही रात्रभर.... नंदू काळजीच्या सुरात बोलली.

काय ग चिमणी हे काय तापाचं नाटक घेऊन बसलीस उठ आता लवकर .......शरू तीचा मूड चेंज करायला बोलला

मी करते नाटक ....मी तर केव्हाच उठली होती आधीच ... ही आजी मला उठू देत नाहीये .....इथे झोपून ठेवले तिने मला.... नंदू डोळे मोठे करत बोलली

नी काय रे मला तब्येत कशी आहे विचारायचं सोडून, नाटक करतो बोलतो तू ......नंदू नाटकी स्वरात बोलली

तब्येतीचा काय चांगली ठणठणीत दिसतेस, चांगली 1-2 जणांना चोपून काढू शकतेस तू .......शरू तिची मस्करी करत बोलला...

हो काय  , मग तू का रडत होता मगाशी...... नंदू

कुठे ....काय ...कधी ..... मला काय रडायला वेड लागलं काय.......शरू

वेडाच आहेस तू....... एवढी काळजी कोण करतं का..... नंदू

हो मी वेडा आहे तुझ्यासाठी ,मला वेदा बनून राहिला आवडेल ही...... तुला काही प्रॉब्लेम ......शरू

पागल.... नंदू, नंदूने बाजूची उशी उचलून त्याला मारून फेकली

तू..... पागल...... शरू... परत ती उशी तिला मारून फेकली

पागल पागल पागल... तू पागल....... तिने परत खुशी त्याच्याकडे फेकली...... आता मात्र अशक्तपणामुळे तिचा थोडा बॅलन्स गेला..

अग बाई आरामात.... झाशीची राणी बनायची गरज नाहीये, तिथे येऊन बसतो तुझ्याजवळ मार जितका मारायचं असेल शरू काळजीने तिच्या जवळ बसत तिच्या डोक्यावर किस करत बोलला ..

आजी तेवढ्यात नाश्ता घेऊन आली....

अरे वाह.... उठली काय ही...... बरं वाटते ना नंदू आता...... चला पोरांनो थोडासा खाऊन घ्या, पटकन खाऊन घे ... नाटक करू नकोस.....नंतर औषध घे बरं वाटेल तुला मी खाली जाते ती रखमाबाई आलीये..... नाश्त्याची प्लेट नंदूला आणि शरू देत आजी खाली निघून गेली.

ई sssssssss...... उपमा sssssss... मला नाही खायचा तो .......नंदू नाटक करत म्हणाली

नंदु नाटक नाही करायचा पटकन खाऊन घे .......
मला नको......... नंदू तोंड मुरडत म्हणाले.

अगं घे ना बाई , औषध खाल्ले की तुला लवकर बरं वाटेल....... शरू

तू खाऊ घाल मग ......नंदू लाडात येत बोलली

शरूने तिला एक एक चम्मच करून उपमा खाऊ घातला.... तीने  पण कौतुकाने त्याच्याकडे एकटक बघत आनंदाने उपमा खाल्ला.......

हे मेडिसिन घे नी झोप आता ,आराम कर थोडा ,शरू तीला औषध देत बोलला...... आणि तिच्या शेजारी जाऊन बसला...

हा मी झोपते आता ,तु घरी जा... सगळे वाट बघत असतील .........नंदू

कोणी वाट बघत नाहीये ,मी बसतो ईथे तु कर आराम...... शरू

जा रे बाबा ते सगळे तुझ्यासाठी आले आहे ईथे , मी ठीक आहे आता ..... तसं पण माझ्यामुळे झाले मी तिची मस्करी नव्हती करायला पाहिजेल..........नंदू

तुझ्यामुळे काहीच झालं नाहीये ,शांत हो आता .......शरू

नंदूच्या डोळ्यात कालच्या गोष्टी आठवून आता परत पाणी यायला सुरू झालं होतं......

हे बघ मी म्हणतोय ना शांत हो नाहीतर परत ताप चढेल.....शरुंने तिला कुशीत घेतले नी डोक्यावर पाठीवर हाताने थोपटत होता...रडत रडत ती त्याच्या कुशीतच झोपी गेली......औषधामुळे ती आता गाढ झोपली होती ...

त्याने तिला कुशीवर नीट झोपवून.....तिच्या अंगवर पांघरूण घातले........
तो एकटक तिचा उतरलेला चेहरा बघत होता........
..तिचे केस  चेहऱ्यावर उडत होते ....त्याने ते  नीट केले ...तिच्या डोक्यावर किस करून तो खाली आला...

आजी नंदूला मेडिसिन दिला आहे,  गाढ झोपली आहे आता ती.... काही लागलं तर आवाज दे, तसा मी अधून मधून येऊन बघून जाईल .........शरू आजीला बोलत घरी निघून गेला..

दोन तीनशे रु नंदू कडे येऊन नंदू ला बघून गेला होता ती औषधांच्या ग्लानीत होती गाढ झोपली होती .

..
शरूची आज कुठे फिरायला जायची इच्छा नव्हती, त्याने राम्या काकाला सांगून सगळ्या मित्रांना बाहेर फिरायला पाठवले......

शरू त्याचे जेवण आटपून नंदू जवळ येऊन बसला....... त्याने आजीला आराम करायला पाठवून दिल , रात्रीपासून आजी जागीच होती.....

शरू नंदूच्या जवळच खुर्चीवर काही पेपर वर्क करत बसला होता .....तेवढयात त्याला नंदू चा काही बोलायचा आवाज आला...औषधाच्या गुंगी मध्ये ती झोपेतच बोलत होती...

मी आई बाबा ना त्रास नाही दिला .....मी नाही दिला.....ना दू झोपेतच बोलत होती, तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होते...बहुतेक ती काही स्वप्नं बघत होती....

शरू धावतच तिच्या जवळ जाऊन बसला.....तिला मिठीत उचलून घट्ट पकडलं.........तिच्या गालावर हाताने थोड मारून तिला उठवत होता....ती शांत झाली, तिने डोळे थोडे कीलकीले करून बघितले , समोर शरू दिसत होता...त्याच्याकडे स्मित हास्य करून ती परत त्याला हातांनी घट्ट पकडून त्याच्या मिठीत झोपी   गेली......तिच्या स्मितहास्य ने त्याला बर वाटलं...तो खूप panic झाला होता...तो पटापट तिच्या कपाळावर, गालावर..डोक्यावर केसांवर खूप किस घेत सुटला.....

बघ तुझ्या थोड्याशा जेलिसी मुळे काय हालत झालीय ...दोघांची...रोहन टिना ला म्हणाला...

ते नुकतेच फिरून नंदुकडे भेटायला आले होते...नी दारातूनच हे सगळं बघत होते ....

*********

क्रमशः

 

 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Megha Amol

" Simplicity is also a fashion ,but everyone can't affort it ! "