आयुष्य..

Poem On Life
आयुष्यात खुप
सारी स्वप्नं पाहिली
पण काही स्वप्नं
अपूर्णचं राहिली

का कुणास ठाऊक
असे का झाले?
प्रयत्न कमी पडले
की नशीब आडवे आले

जे काही हवे होते
ते तर नाही मिळाले
पण जे लाभले
ते आनंदाने स्विकारले

कधी तरी प्रयत्नांती
यश पदरी पडले
तर कधी आलेल्या
अपयशांना ही पचविले

कधी हव्या वाटणाऱ्या
सुखांचे स्वागत ही केले
तर कधी नको वाटणाऱ्या
दुःखांनाही सामोरे गेले

जीवनात कधी हसले
तर कधी खुप रडले
जीवन जगता जगता
जगण्यास मात्र शिकले

जीवनरूपी संघर्षात
खुप काही मिळविले
पण आयुष्यातील
बरेचं काही गमवावेही लागले

आयुष्यातील आनंदाचे
कण अन् कण वेचले
पण दुःखरूपी शल्याने
मनही घायाळ झाले

जीवनाच्या संगीतात
कधी उत्साहाचे सूर गवसले
तर कधी नैराश्याने
संगीतच बेसूर झाले

आयुष्यात प्रवासात
सोबती भेटत गेले
आणि सुखदुःखाचे
वाटेकरी बनत गेले

मागे वळून पाहताना
आयुष्याने काय दिले?
या प्रश्नाचे उत्तर
अजूनही नाही सापडले

उत्तर शोधता शोधता
जीवन संपत चालले
कडू गोड क्षण
मात्र आठवणीत राहिले


स्वतःसाठी जगताना
इतरांसाठी जगण्याचे ठरविले
सुंदर आयुष्य दिल्याबद्दल
देवाचे आभार ही मानले