Aug 18, 2022
General

खोतांचो बाळगो(मालवणी कथा)

Read Later
खोतांचो बाळगो(मालवणी कथा)

खोतांचो बाळगो पुण्याक बजाज कंपनीत असिस्टंट इंजिनिअर म्हनान कामाक लागलो तेका धा वरसा होयत इली. जसा जमात तसा बाळगो सणाक बायकापोरांका घिऊन गावाक जाय. तेच्या बायकोचा माह्यारव कुडाळात व्हता तेकारनान येकाच टिरपीत दोन ठिकानच्या नातलगांची गाठभेठ होयत हुती.

 बाळग्यान हाली गावातला घरव सुधारलल्यान. बाईक रहाट बांदलल्यान. सगळा कसा बरा चलला व्हता. आऊसबापूस वयानुसार म्हातारे होयत चललले. पयला कसा व्हता,येकारदे टायमाक बाळग्याक गावाक जावूक जमला नाय तर तेचे नाना तेका सांगूचे,"बाळ्या तिया कायैक हयली काळजी करु नको. मिया बघतय काय ता." 

आज बाळग्याक ह्या सगळा आठवत होता कारन काल रातच्याक तेना आयेक फोन लावलल्यान,"कंपनी आता कुठे सुरु झाली हा. मालकाकडे रजा कशी मागू नि मागू तर किती दिसाची? चौदा दिस अगुदर येऊन येगळा रव्हाचा लागतला नंतर पाच दिसाचो गणपती. येदी सुटी नाय गावतली नि तिकटीव अव्वाचे सव्वा सांगतहत पन हेच्यार आये नी नाना दोगाव येव नकोस,थयच रव्ह,आमी बघतव काय ता असा बोलाक नायत." 

बाळग्याचो रातभर डोळ्याक डोळो लागलो नाय. निसतो कुशी बदलीत रव्हलो. तेका न्हानपनी पेटाऱ्यांसाठी नानांजवळ केललो हट आठावलो. परस्थिती नसतानाव नानांनी घिऊन दिलले पेटारे आठावले. गणराज रंगी नाचतो नाचतो..अशी गाणी त्याच्या मनात फेर धरुक लागली नी डोळ्यातून पावस गळाक लागलो. नाना नी आये डोळ्याफुढे दिसाक लागली.  चेडवान तेका फोन हाडून दिल्यान,"बाबा,तुमचा फोन कधीचा वाजतोय. तुमचं लक्षच नाहीए."

चेडवाच्या आवाजान बाळगो भानार इलो नी फोन घितल्यान."हा,हेलो कोण प्रकाश,आज कशी आठवण काढलीस मित्रा,बरो आसस मा." 
"अरे बाळग्या तुज्याकडे वायच काम होता माझा. माजी बहीन पुनम म्हायती हा ना तुका. तेच्या लग्नाचा बघतव. तुज्या बगन्यात कोन आसलो तर सांग. निरयसनी,सुशिक्षित नी कामधंदो करनारो बरोसो बघ. हयसरव शोधकार्य चालू असा माझा. पुनल्या एमए असा. तिच्या शिक्षणापरमान शिकललो गावाक व्हयो."

"रे पक्या, सांगतहस काय! पुनल्या येदा मोठा झाला. माका तर गवणेतलाच आठावता. सदा तुज्या पाठना पिरपिर करीत रव्हनारा. दादा माका आंबो व्हयो,दादा माका चिचा दी काढून,आयस्रोट घिऊन दी. खेळाकच देय नाय. माका लै राग येय तेचो. खेळाच्या मदीमदी घुटमळत रव्हा निसता. बरा वाटला शिकलासवरला ह्या आयकान. मिया शोधतय नि सांगतय तुका." 

"इतका बोललस म्हंजी माका काळजी नाय बग."

"पक्या,माजाव येक काम होता रे."

"कायता?"

"हे वरसाक गावाक जाऊक गावतला असा वाटत नाय बघ. तिकटीचे दर अव्वाचे सव्वा करून ठेयल्यानी हत. ता येक येळ एडस्ट करीन पन इतकी रजा नाय गावतली रे माका. नी वाटेत संसर्ग झालो तर हीव भिती. आमी रेड झोन एरियातले तेकारनान थय इलाव नि आमका करोना आसलो तर गावातल्यांकाव भिती. पयले, नाना बाजारहाट येकठे करीत हुते रे तवा काळजी नव्हती पन आता दिसत नाय रे नीट तेंका नी आयकाकव वायच कमी येता. सगळा टेंशनच इलाहा माका."

"अरे टेंशन कित्याक घितस! काययेक काळजी करु नगस. मिया बघतय काय करुचा ता. सगळो बाजारहाट हाडून दितय नानांका. आमच्या दिलप्याक पाठवतय नानांच्या मदतीक मग तर झाला. दिलप्याचा कालेजव बंद हा. दोपारचो असोच बसान असता. तेका सांगतय मित्रांका घिऊन जा. घर साफ करना,रंग काढना,गणपतीची भित रंगवना,माटी सजवना..सगळा येता पोरांका. पोरांका समजावून सांगतय..हे टायमाक जी जी अडलली अआसत ते सगळ्यांची मदत करा म्हनान. पोरा आयकनारी आसत. आज सानच्याक नानांका भेटतय नी मगे तुका फोन करतय. काययेक टेंशन घेव नको." 

"थँक्यू पक्या. मनावरचो ताण हलको केलस बघ. पुनल्याच्या लग्नाचा काम आता माझ्यार सोड तू."

--रात्री

"हेलो,बाळग्या..मी नाना..अरे तुझो मित्र तो परकाश.. तुझ्यावांगडा शाळेत व्हतो तो येऊन गेलो रे दोपारी. माका सांगा व्हतो,"कायैक काळजी करु नका. मिया झिलाक पाठवून दितय तुमच्या मदतीक." देव पावलो रे तेचे धर्मान. 

आतासा बाजारात गेला की काय सुधारना नाय रे माका पयल्यासारा नी जवळची दुकानाव सगळी बंद आसत. देव कोनाचे ना कोनाचे रुपात उभो रव्हता बग. ते गणपतीच्या मनात हा तेची सेवा करुन घेवची तो बरोबर करुन घेतलो बघ. मिया बरो आसय आता. आयेव तुझी बरी आसा. तुमच्या जीवाक सांभाळा. हयली चिंता करु नुको. पक्यान माका प्रामिस दिल्यान हा मदतीचा."

बाळग्याक नानांचे धीराचे बोल ऐकान लय बरा वाटला.

-----सौ.गीता गजानन गरुड.

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now