Kavita

Tu kadhi jagshil

एक दिवस तु मरशील
सर्व जण रडतील
उद्या सर्व हसतील
परवा पोटभर जेवतील
*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...* 

एक दिवस पैसा अडका
स्वतः चा कपडा लत्ता
काजु बदाम भत्ता
इथेच सर्व सोडशील
*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...*

एक दिवस सोन्या चांदीने
भरलेली आलमारी
वातानुकूलित चार चाकी
इथेच सर्व सोडुन जाशील
*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...*

एक दिवस बगीचाने
भरलेली तुझी शेती
धान्याने भरलेली पोती
गळ्यातला सोन्याचा मोती
इथेच सर्व सोडुन जाशील
*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...*

एक दिवस तुझा तो 
आलिशान बंगला
सोन्यासारखी बायको
हिर्‍या सारखे पोरं
सर्व इथेच सोडून जाशील
*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...*

*सांग ना स्वतः साठी*
*तु कधी जगशील...????