ईरा

चारोळी
जीभा लागता तृषा,
दिसे स्वप्नीही झरा
छंद जडता अक्षरांचा,
सदैव आठवे ईरा
#कृष्णवेडी प्राजक्ता