Nov 29, 2020
Poem

निरागस ती

Read Later
निरागस ती

आठवणींची उबदार शाल
अंगाखांद्यावर पांघरुन
रातीच्या अंधारात ती
स्वप्नांच्या गावी बागडते

ती पुन्हा सान होते
फुलातला मकरंद चाखते
फुलपाखराचे पंख लेते
मुक्त हवेत भिरभिरते

ती पुन्हा लपंडाव खेळते
बर्फाचा गार गोळा चोखते
चिंचा,बोरांनी खिसा भरते
दोन वेण्यांना रिबिनी लावते

तिला तिची शाळा खुणावते
बाकावरती जाऊन बसते
नेमकी तेव्हाच परीक्षा असते
पेपर पाहून तिची तंतरते

इतक्यात कोठुनशी पहाट होते
तिच्या मिटल्या पापण्यांवर
वेल्हाळ उजेड पसरते
अरे यार स्वप्न होतं म्हणत
ती सुटकेचा नि:श्वास सोडते

------सौ.गीता गजानन गरुड.