मन उधाण वाऱ्याचे भाग -30

Shravni takes her decision about her life .

         श्रावणी डब्बा भरून घरातून निघाली होती . पण तिच्या मनात प्रश्नाचे जाळे निर्माण झाले होते . तिचं लक्ष पूर्ण त्या विचारात हरपून गेलं होतं . एक मन तिला सांगत होत कि ' तू जा तुझ्या घरी . तुझा नवरा जे करेल ते तुझ्या नशिबात मांडून ठेवलाय , नाहीतर तुझं आयुष्य सरिता सारखं होऊन बसेल .' दुसरं मन सांगत होत कि ' काहीही होऊदेत तू एकटी राहा .' तिला काहीही कळत नव्हतं . हेच विचार करता करता ती हॉस्पिटलला पोहचली .

      तिच्या चेहऱ्यावर कोणतीच भावना नव्हती . तिच्या मनातील प्रश्नांमुळे ती अगदी शांत होती .

शिवानी -" हि बघ आली श्रावणी ."

     ती किरणला म्हणाली . श्रावणी डब्बा घेऊन शिवानीजवळ आली .

शिवानी -" मला खूप भूक लागलीय . मला जेवायला दे ना ."

      अगदी केविलवाण्या स्वरात म्हणाली . पण श्रावणीच लक्ष दुसरीकडे लागून होती . तिच्या मनात खूप सारे विचार येत होते .

शिवानी -" श्रावणी ..."

तीच लक्ष तरीही वेगळीकडेच लागून होती .

शिवानी -" श्रावणी .."

    ती जरा मोठ्यानेच म्हणाली . यावेळी तीच लक्ष विचलित झालं .

श्रावणी -" हा ..."

शिवानी -" मला भूक लागलीय . कुठं आहे लक्ष तुझं ??"

श्रावणी -" कुठं नाही . "

असं म्हणत ती डब्बा उघडली . ती शिवानी जवळ गेली .

शिवानी -" हा दे .."

ती डब्बा घेत असताना श्रावणी डब्बा मागे घेतली .

शिवानी -" काय झालं ?"

श्रावणी -" मी खाऊ घालते ."

     असं म्हणत ती तिच्या जवळ बसली आणि एक घास तिच्या तोंडाजवळ घेऊन गेली . श्रावणी शिवानीला जेऊ घालू लागली . खाऊ घालत असताना तिच्या डोळ्यातून न कळत अश्रू खाली वाहू लागले . तिच्या मनात खूप सारे प्रश्नाचे खिचडी तयार झाली होती . तिला एकटी आयुष्य घालवण्यात भीती वाटत होती . वरून  शिवानी हे जग सोडून जाण्याचं दुःख तिला होतीच. हे सगळे भावना अश्रूच्या रूपात बाहेर येत होते .

शिवानी अश्रूला पाहिली आणि तिचे डोळे पुसत म्हणाली .

शिवानी -" काय झालं गं ?"

श्रावणी मन हलवत म्हणाली .

श्रावणी -" काही नाही गं ..."

शिवानी -" खरंच ??"

श्रावणी -" आय मिस यु शिवानी .."

ती रडत तिच्या मिठीत गेली .

शिवानी -" अगं अजून मला वेळ आहे वेडी .."

   ती स्मित करत म्हणाली . श्रावणी तिच्या मिठीतुन बाहेर आली . शिवानी तिचे डोळे पुसत म्हणाली .

शिवानी -" मला शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्हा दोघांसोबत जगायचं आहे . "

     तिच्या चेहऱ्यावर मरण्याच दुःख दिसत नव्हतं . तिला फक्त एक एक क्षण मनाने जगायचं होतं .

श्रावणी - " हम्म .."

    ती घास भरवत म्हणाली . जेवण संपताच श्रावणी शिवानीला गोळी दिली . काहीवेळ शांततेत गेलं .

शिवानी -" अरे गप्प का झालात ? "

श्रावणी -" अगं असं काही नाहीये . फक्त थोडं थकले ."

शिवानी -" अरे तुम्ही बाहेर जा . बोलून घ्या ."

श्रावणी -" अरे मग तू ?"

शिवानी -" मला खूप झोप यायलीय . मी झोपणार आहे . तुम्ही जा ."

किरण -" ठीक आहे ."

श्रावणी -" हम्म .."

दोघेही हॉस्पिटलच्या बाहेर आले . दोघात एक वेगळीच शांतता पसरली होती . शांतता मोडण्यासाठी किरण म्हणाला .

किरण - " तू जेवलीस ?"

ती फक्त मान हलवत नकार दर्शवली .

किरण -" पण मला भूक लागलीय ."

श्रावणी -" घरी स्वयंपाक करून ठेवले ."

किरण -" चल मग घरी ."

श्रावणी -" हम्म .."

     किरण गाडी काढला . श्रावणी गाडीच्या मागे बसली. किरण गाडी घरच्या दिशेनी चालवू लागला . श्रावणीच्या मनात खूप काही विचार चालू होते . त्याबाबत तिला किरणला सांगायचं होत .

      किरण गाडी अपार्टमेंटच्या खाली थांबवला . श्रावणी गाडीवरून खाली उतरली . उतरताच ती पायऱ्या चढू लागली . गाडी पार्किंगला लावून किरणही तिच्या मागे पायऱ्या चढू लागला . श्रावणी शांत वाटत होती . किरणला तीच हे  शांतपणा खटकत होता . घरी पोहचताच श्रावणी किचनमध्ये गेली. दोन ताट लावली आणि किरणला बसण्यास सांगितली . दोघे शांतपणे जेवून घेतले . जेवण्याचा वेळी दोघेही शांत होते . किरणला त्याच्या मनातील भावना व्यक्त करायचं होतं . पण त्याला तशी वेळ भेटत नव्हती . 

      श्रावणी किचनमधील काम आटपली. किरण बाल्कनीत तिच वाट पाहत उभा होता . श्रावणीलाही त्याच्याशी बोलायचं होतं . म्हणून ती त्याच्याजवळ जाऊन उभी झाली . दोघेही बाल्कनीत शांतपणे उभे होते . किरण तिला पाहताच म्हणाला . 

किरण -" अरे .. तू आलीस ? सांग कि तुला काय सांगायचं होत ?"

श्रावणी शांतपणे बाल्कनीच्या खाली पाहत होती . तिला शांत पाहून किरण म्हणाला .

किरण -" शिवानी विषयी विचार करत आहेस काय ?"

श्रावणी -" हम्म .."

किरण -" काय विचार करायलीस ?"

श्रावणी त्याच्याकडे पाहत म्हणाली . 

श्रावणी -" शिवानी नंतरच्या आयुष्याबद्दल .."

किरण -" हम्म .."

      तोही शांत झाला . त्याला मनातल्या मनात भीती वाटत होती . प्रेमाची कबुली देताना ती काय म्हणेल ? याची भीती त्याला वाटत होती . 

श्रावणी -" तुला सरिता माहिती आहे का ?"

तो तिच्याकडे पाहिला आणि म्हणाला .

किरण -" नाही .."

       ती सारिताविषयी त्याला सांगू लागली . लग्नानंतरच्या तिच्या आयुष्याविषयी त्याला सांगितली . सरिता आयुष्यभर एकटीपणात घालवली आणि अखेरचा श्वासही एकटेपणात घेतली . 

किरण -"हम्म ... खूप वाईट घडलं ."

श्रावणी बाल्कनीच्या खाली पाहत होती . 

किरण -" मग ? तुझ्या आयुष्याचं आणि सरिताच काय संबंध ?"

श्रावणी त्याच्याकडं पाहत म्हणाली .

श्रावणी -" शिवानी गेल्यावर मी कुठं जाऊ ? परत नवर्याकडे का माहेरी ? माहेरी तर आयुष्यभर राहू शकत नाही ना . जर एकटी राहिली तर सरिता सारखं आयुष्य होऊन बसेल याची भीती वाटत आहे ."

किरण -" मग काय ठरवलीस ?"

श्रावणी -" या वयात मी बाबांवर ओझं होऊ शकत नाही . एकटी ही राहण्याची ताकद माझ्यात नाहीये . "

किरण -" मग ?"

ती हळू आवाजात म्हणाली .

श्रावणी -" मी परत त्यांच्याकडे जाणार आहे ?"

किरण -" काय ???"

तिचा हा निर्णय ऐकताच किरणला धक्काच बसला . 

किरण -" म्हणजे राहुलकडे ??"

तो परत तिला प्रश्न विचारला .

श्रावणी -" हो .."

किरण -" अगं मग तुझ्या आयुष्याचं काय ? तो परत तुझ्याशी पाहिल्यासारखं वागेल . " 

श्रावणी -" एकटी राहण्याच्या दुःखापेक्षा ते दुःख छान वाटेल मला ..."

किरण -" अगं पण ??"

श्रावणी -" पण काय ? किरण एका मुलीला समाजात  एकटी राहायला अवघड असतं . " 

किरण -" तुझ्या आयुष्याचं काय ?"

श्रावणी -" सगळ्यांचं आयुष्य खुशीत जात नसत किरण .."

      हे म्हणत असताना तिच्या डोळ्यातून अश्रू खाली आले . किरण हे ऐकताच त्याला त्याच्या मनातील भावना सांगू शकला नाही . त्याला आता त्याच्या आयुष्यातला महत्वाची निर्णय घ्यावा लागणार होता . तो विचारात पडला .

*********************************

क्रमशः 

ऋषिकेश मठपती 

पुढील भाग लवकरच . परीक्षा असल्याने हा भाग उशिरा आला आहे . त्याबद्दल क्षमस्व . हा भाग कसा वाटला नक्की सांगा . कंमेंट करा . पुढे काय होईल असं तुम्हाला वाटत ????

आवडल्यास नक्की शेअर करा . धन्यवाद 

🎭 Series Post

View all