बळी पिकवितो मोती

बळी पिकवितो मोती


*बळी पिकवितो मोती*

येतो खाली मेघराजा
भेटायला धरणीला,
वाट त्याची पाहे बळी
टक लावून नभाला.

घाम गाळूनी जोमाने
फुलवितो काळी माती,
राब राबूनी कष्टाने
बळी पिकवितो मोती.

बहरते शिवारात
पिक ऐटीत तो-याने,
झुंजू मुंजू गाणे गात
डोलू लागते वा-याने.

डोलणारे पिक जणू
भासे मोत्यासम त्याला,
डोळे भरुन हर्षाने
अश्रु लागे वाहायला.

सा-या जगाचा पोशिंदा
नसे चैन क्षणभर,
आस एकच मनात
घास मिळो पोटभर.
------------------------------
सौ.वनिता गणेश शिंदे©®

🎭 Series Post

View all